Obchodné podmienky požičovne:


- Požičovňa funguje na princípe zmluvného vzťahu o prenájme.

- Predmetom nájmu je akékoľvek zariadenie, stroj alebo náradie vrátane príslušenstva (ďalej len predmet nájmu) z našej zverejnenej ponuky.

- Aktuálny cenník je súčasťou Katalógu požičovne náradia – Tešmák a je k dispozícii aj na webovej stránke www.pozicovnasahy.com ako aj na mieste prevádzky.

Obchodné a zmluvné podmienky:

 1. Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa začína podpisom preberacieho protokolu nájomcom, ktorý špecifikuje predmet a prevzatie predmetu nájmu.
 2. Za predmet nájmu platí nájomca zálohu určenú prenajímateľom závislú od predajnej hodnoty prenajatého zariadenia.
 3. Nájomca je povinný uhradiť vopred dohodnutú cenu zálohy za predmet nájmu podľa cenníka Katalógu požičovne náradia – Tešmák, čoho zaplatenie potvrdzuje svojim podpisom pri preberaní predmetu nájmu.
 4. Nájomca sa svojím podpisom ďalej zaväzuje, že zariadenie prevzal vo funkčnom stave.
 5. Cena nájmu bude nájomcovi vyúčtovaná pri vrátení predmetu nájmu na mieste prevádzky požičovne, v závislosti od technického stavu a čistoty zariadenia. Cena nájmu si zaväzuje zaplatiť nájomca nezávisle od toho, či prenajaté zariadenie použil alebo nie.
 6. Nájomná lehota sa počíta odo dňa a hodiny zapožičania predmetu nájmu od prenajímateľa nájomcovi.
 7. Pri oneskorenom vrátení prenajatého zariadenia, prenajímateľ aj tento čas započíta do ceny prenájmu, podľa platného cenníka.
 8. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu pri práci so zariadením.
 9. Nájomca podpísaním preberacieho protokolu, preberá všetku zodpovednosť pri používaní za zariadenie, ktoré mu bolo požičané.
 10. Pri poškodení prenajatého zariadenia nesprávnym používaním sa miera poškodenia posúdi výrobcom, a prenajímateľ má právo cenu opravy žiadať od nájomcu.
 11. Nájomca nie je oprávnený prenechať zariadenie tretej osobe ani dať prenajatú vec do prenájmu. Taktiež nie je oprávnený vykonávať na prenajatej veci žiadne opravy alebo úpravy. Prípadné závady je povinný oznámiť pri vrátení prenajímateľovi. Je povinný vrátiť zariadenie úplné a čisté, vrátane príslušenstva, ktoré so zariadením prevzal.
 12. Nájomca je povinný pred prevzatím predmetu nájmu predložiť 1 platný osobný doklad (OP alebo ŽL) na ktorý bude evidovaný predmet nájmu.
 13. Prenajímateľ prehlasuje, že zariadenie, ktoré je predmetom prenájmu bolo preskúšané, bola na ňom vykonaná údržba a je plne funkčné.
 14. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal predmet nájmu čisté, prevádzkyschopné, bez závad, úplné a že bol oboznámený s obsluhou, údržbou a technickými podmienkami prevádzky. V prípade vrátenia extrémne znečisteného zariadenia sa účtuje poplatok 5 -100€.
 15. Nájomca hradí náklady spojené so spotrebou pohonných hmôt prenajatého zariadenia.
 16. Nájomca je povinný chrániť zariadenie pred poškodením a stratou. V prípade straty, odcudzení alebo úmyselného poškodenia zariadenia je povinný spôsobené škody uhradiť v plnej výške. V prípade krádeže alebo straty uhradí nájomca obstarávaciu hodnotu zariadenia a nájomné do doby ohlásenia škody prenajímateľovi.
 17. Nájomca je zodpovedný za škody a je povinný ich nahradiť, ak vznikli neodborným zaobchádzaním. Zničený spotrebný materiál, alebo príslušenstvo je povinný uhradiť v plnej výške.
 18. Tieto obchodné podmienky sú záväzná pre obidve strany. Pokiaľ nebudú dodržiavané jej ustanovenia, najmä dohodnutý termín vrátenia prenajatej veci alebo náhrada škody v zmysle ods. 16, prenajímateľ uplatní svoje nároky prostredníctvom súdu.
 19. Nájomca svojim podpisom o prevzatí predmetu nájmu prehlasuje, že s obsahom Obchodných podmienok sa oboznámil, je preňho zrozumiteľná a súhlasí s ním.
 20. Obchodné podmienky požičovne sú platné a účinné pri každom prevzatí predmetu nájmu.
 21. Obchodné podmienky sú spracované na základe dodržiavania ochrany osobných údajov spotrebiteľa.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.