Általános üzleti feltételek:


- A bérbeadó cég a bérleti szerződés elvén működik.

- A kölcsönzés tárgya a közzétett ajánlatunkból bármely eszköz, gép vagy szerszám, beleértve a tartozékokat is (a továbbiakban: kölcsönzés tárgya).

- Az aktuális árlista a Tešmák Szerszámkölcsönző Katalógus része, és elérhető a www.pozicovnasahy.com weboldalon, valamint a telephelyen is.

Üzleti és bérbeadási feltételek:

1. A kölcsönző és a bérlő közötti bérleti jogviszony a bérelt tárgy átvételéről szóló átvételi jegyzőkönyv kölcsönző általi aláírásával kezdődik.

2. A kölcsön tárgyáért a bérlő a bérbeadó által a kölcsönzött eszköz értékétől függően meghatározott kauciót fizet.

3. A bérlő köteles a bérlet tárgya után a kaució előre egyeztetett árát a Szerszámkölcsönző Katalógus - Tešmák árjegyzéke szerint megfizetni, melynek megfizetését a tárgy átvételekor aláírásával igazolja.

4. A bérlő aláírásával vállalja továbbá, hogy a berendezést működőképes állapotban vette át.

5. A bérleti díj a bérleti tárgynak a kölcsönző telephelyére történő visszaküldésekor kerül kiszámlázásra, a berendezések műszaki állapotától és tisztaságától függően. A bérlő vállalja a bérleti díj megfizetését, függetlenül attól, hogy a bérelt eszközt használta-e vagy sem.

6. A bérleti időszakot a bérleti tárgy napjától és órájától számítják a bérlet befejezéséig.

7. A bérelt eszközök késedelmes visszaküldése esetén a bérbeadó ezt az időt is beszámítja a bérleti díjba, az érvényes árlista szerint.

8. A bérlő köteles a használati útmutatót elolvasni és a berendezéssel végzett munka során a gyártó utasításait betartani.

9. A bérlő az átvételi jegyzőkönyv aláírásával minden felelősséget vállal a neki kölcsönadott eszközök használatáért.

10. A bérelt berendezés nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása esetén a kár mértékét a gyártó felméri, a bérbeadónak jogában áll a javítás árát a bérlőtől igényelni.

11. A bérlő nem jogosult a berendezést harmadik személyre hagyni, illetve a bérelt tárgyat bérbe adni. Nem jogosult a bérelt tárgyon semmilyen javítást vagy módosítást végezni. Az esetleges hibákat visszaküldéskor jelenteni kell a bérbeadónak. A készüléket hiánytalanul, tisztán köteles visszaküldeni, beleértve a készülékhez kapott tartozékokat is.

12. A bérlő a bérelt tárgy átvétele előtt köteles bemutatni 1 db érvényes személyi okmányt (személyi igazolvány illetve vállalkozási engedély), amelyre a lízing tárgyát kötik.

13. A bérbeadó kijelenti, hogy a lízing tárgyát képező berendezés bevizsgált, karbantartott és teljesen működőképes.

14. A bérlő aláírásával igazolja, hogy a bérlet tárgyát tisztán, üzemképesen, hibátlanul, hiánytalanul vette át, az üzemeltetést, a karbantartást és az üzemeltetés műszaki feltételeit megismerte. Erősen szennyezett állapotban való visszaküldése esetén 5 - 100 euró díjat számíthat fel a bérbeadó.

15. A bérlő fizeti a bérelt berendezés üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos költségeket.

16. A bérlő köteles a berendezést megóvni a sérüléstől és elvesztéstől. A készülék elvesztése, ellopása vagy szándékos megrongálása esetén a vásárló az okozott kár teljes összegét köteles megfizetni. Ellopás vagy elvesztés esetén a bérlő köteles megfizetni a berendezés beszerzési értékét és a bérleti díjat a bérbeadónak.

17. A bérlő felelős a károkért és köteles azokat megtéríteni, ha azokat szakszerűtlen kezelés okozta. A megsemmisült fogyóeszközök vagy tartozékok teljes összegét ki kell fizetni.

18. Jelen feltételek mindkét félre nézve kötelezőek. Ha a rendelkezéseket nem tartják be, különösen a bérelt tárgy visszaszolgáltatásának vagy a kár megtérítésével kapcsolatban, vagy a megállapodott időpont betartásával kapcsolatban a 16. bekezdés alapján a bérbeadó bíróságon keresztül érvényesíti követeléseit.

19. Bérlő az átvételi jegyzőkönyv aláírásával elfogadja és kijelenti, hogy a Feltételekben foglaltakat megismerkedett, számára érthetőek és azokkal egyetért.

20. A kölcsönző társaság üzleti feltételei a bér tárgyának minden átvételekor érvényesek és hatályosak.

21. A feltételek kezelése a fogyasztó személyes adatainak védelmének betartása alapján történik.

A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás a 18/2018 törvénykönyv szerint érvényes.